Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Local Business in Bắc Giang - Vietnam

  • Cơ Quan Nhà Nước
  • Tel (84-240) 3 554 853
  • Fax (84-240) 3 858 739
  • E-mail vunv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn
#